ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ข่าวสารกิจกรรม