Login

เกี่ยวกับภาควิชา > ความรู้สำหรับประชาชน

ความรู้สำหรับประชาชน


 ทำอย่างไรเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 แนวทางการกู้ชีวิตพื้นฐานสำหรับประชาชน
 โรคทางเดินหายใจ ติดง่ายหายเอง
 โรคที่พบบ่อยในกิจกรรมรับน้องใหม่
 ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยเป็นลม และชัก
 ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 โรคฉุกเฉินในเด็ก
 โรคฉุกเฉินในผู้สูงอายุ
 เจ็บป่วยเล็กน้อย ซือยากินเองดีหรือไม่

CASE scenario

 

   
By :   drปริวัฒน์ ภู่เงิน