Login

เกี่ยวกับภาควิชา > แพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 1

แพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 1

การปฎิบัติงานแพทย์ใช้เพิ่มพูนทักษะปี1 สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

      1. การขึ้นปฏิบัติงานที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินแบ่งเป็นช่วงเวลา เวรเช้า 8.00-16.00น. เวรบ่าย 16.00-24.00น. เวรดึก 24.00-08.00น.

      2. การขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน4 ให้ขึ้นราวน์ 7.30น.

      3. การขึ้นปฏิบัติงานที่แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป ขึ้นปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00-12.00 น. 

      4. การปฏิบัติงานให้ขึ้นปฏิบัติงานตรงเวลา 

      5. การลาป่วยกระทันหัน ให้แจ้ง AE manager และ ให้เขียนใบลาที่ภาควิชาทุกครั้ง

การเรียนการสอน

      1. มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี1 ทุกวันอังคาร 9.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมAE4 โดยการนำเสนอ intern case conference 

      2. มีการจัดการเรียนการสอน intern topic โดยอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วันศุกร์ 12.00-13.00 น. 

หลังปฏิบัติงานครบ 1  block rotation ขอความร่วมมือทำแบบประเมินการปฏิบัติงานตามลิงค์ข้างล่าง
Click ที่นี่ 

           เอกสารแนะนำการปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Orientation)

 คู่มือแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามแพทยสภา

 

   
By :   นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์