Login

ข่าวสารกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน สำหรับประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน สำหรับประชาชนทั่วไป

การอบรมมี 2 รุ่น
รุ่นวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 และรุ่นวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 หนังสือเชิญประชุมภายนอก
 กำหนดการอบรม First Aid วันที่ 22 ก.ค.59
กำหนดการอบรม First Aid วันที่ 23 ก.ค.59
ใบสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 วันที่ 22 ก.ค. 59
ใบสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 4 วันที่ 23 ก.ค. 59

   
By :   MR.Administrator 1 วันที่ :   2017-02-16 13:20:05