Login

ข่าวสารกิจกรรม > กำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 2562

กำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รอบที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 8.30-9.00 น.             ชี้แจงกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลา 9.00-10.00 น.           สอบความถนัดทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน/อ่านบทความภาษาอังกฤษ

เวลา 10.00-12.00 น.          สอบการนำเสนอข้อมูลรายบุคคล (เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที)

 • หัวข้อในการนำเสนอ เรื่อง ACLS and Lidocaine (Update  in ACLS 2018)
 • ผู้สมัครต้องนำอุปกรณ์สำหรับนำเสนอมาเองและเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายมา 2 ชุด (2 slide/1หน้า A4)
 • เวลาในการเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที
 • เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที

เวลา 12.00-13.30 น.        พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.30-16.00 น.        สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 10-15 นาที)

 

รอบที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 8.30-9.00 น.             ชี้แจงกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลา 9.00-10.00 น.           สอบความถนัดทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน/อ่านบทความภาษาอังกฤษ

เวลา 10.00-12.00 น.          สอบการนำเสนอข้อมูลรายบุคคล (เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที)

 • หัวข้อในการนำเสนอ เรื่อง ACLS and Lidocaine (Update  in ACLS 2018)
 • ผู้สมัครต้องนำอุปกรณ์สำหรับนำเสนอมาเองและเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายมา 2 ชุด (2 slide/1หน้า A4)
 • เวลาในการเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที
 • เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที

เวลา 12.00-13.30 น.        พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.30-16.00 น.        สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 10-15 นาที)

 

รอบที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 8.30-9.00 น.             ชี้แจงกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลา 9.00-10.00 น.           สอบความถนัดทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน/อ่านบทความภาษาอังกฤษ

เวลา 10.00-12.00 น.          สอบการนำเสนอข้อมูลรายบุคคล (เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที)

 • หัวข้อในการนำเสนอ เรื่อง ACLS and Lidocaine (Update  in ACLS 2018)
 • ผู้สมัครต้องนำอุปกรณ์สำหรับนำเสนอมาเองและเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายมา 2 ชุด (2 slide/1หน้า A4)
 • เวลาในการเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที
 • เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที

เวลา 12.00-13.30 น.        พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.30-16.00 น.        สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 10-15 นาที)

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการฝึกอบรม 2562

 

 

 

   
By :   drปริวัฒน์ ภู่เงิน วันที่ :   2018-11-13 12:07:47