Login

ข่าวสารกิจกรรม > ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร

        1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2561

ขั้นตอนการสมัคร

        ตรวจสอบรายละเอียดจาก website วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย www.tcep.or.th

จำนวนรับสมัคร

         7 ตำแหน่ง

วิธีการสอบคัดเลือก

        สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจำบ้านสาขาเวชศาตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561

กำหนดการสอบคัดเลือก

        ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 8.30 น.

        ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 8.30 น.

        ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 8.30 น.

สถานที่สอบคัดเลือก

        ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน

        เป็นไปตามประกาศคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รายละเอียดกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รอบที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 8.30-9.00 น.             ชี้แจงกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลา 9.00-10.00 น.           สอบความถนัดทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน/อ่านบทความภาษาอังกฤษ

เวลา 10.00-12.00 น.          สอบการนำเสนอข้อมูลรายบุคคล (เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที)

 • หัวข้อในการนำเสนอ เรื่อง ACLS and Lidocaine (Update  in ACLS 2018)
 • ผู้สมัครต้องนำอุปกรณ์สำหรับนำเสนอมาเองและเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายมา 2 ชุด (2 slide/1หน้า A4)
 • เวลาในการเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที
 • เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที

เวลา 12.00-13.30 น.        พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.30-16.00 น.        สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 10-15 นาที)

 

รอบที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 8.30-9.00 น.             ชี้แจงกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลา 9.00-10.00 น.           สอบความถนัดทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน/อ่านบทความภาษาอังกฤษ

เวลา 10.00-12.00 น.          สอบการนำเสนอข้อมูลรายบุคคล (เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที)

 • หัวข้อในการนำเสนอ เรื่อง ACLS and Lidocaine (Update  in ACLS 2018)
 • ผู้สมัครต้องนำอุปกรณ์สำหรับนำเสนอมาเองและเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายมา 2 ชุด (2 slide/1หน้า A4)
 • เวลาในการเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที
 • เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที

เวลา 12.00-13.30 น.        พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.30-16.00 น.        สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 10-15 นาที)

 

รอบที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 8.30-9.00 น.             ชี้แจงกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลา 9.00-10.00 น.           สอบความถนัดทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน/อ่านบทความภาษาอังกฤษ

เวลา 10.00-12.00 น.          สอบการนำเสนอข้อมูลรายบุคคล (เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที)

 • หัวข้อในการนำเสนอ เรื่อง ACLS and Lidocaine (Update  in ACLS 2018)
 • ผู้สมัครต้องนำอุปกรณ์สำหรับนำเสนอมาเองและเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายมา 2 ชุด (2 slide/1หน้า A4)
 • เวลาในการเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที
 • เวลานำเสนอจริงไม่เกิน 5 นาที

เวลา 12.00-13.30 น.        พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.30-16.00 น.        สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 10-15 นาที)

 

หากมีข้อคำถามหรือปัญาในการรับสมัคร โปรดติดต่อ คูณศิวาพร ขวัญเสนห์ โทร 043 366839

   
By :   drปริวัฒน์ ภู่เงิน