Login

เกี่ยวกับภาควิชา > บุคลากร

 

คณาจารย์/อาจารย์แพทย์/แพทย์ประจำคณะ

 

 

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

รศ.นพ. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

ผศ.พญ.แพรว โคตรุฉิน

 

 

 

 

 

 

อ.นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน

 

อ.นพ. ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน

 

 

 

 

 

 

 

ผศ. (พิเศษ) นพ.กรกฏ อภิรัตน์วรากุล

 

อ.พญ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.พญ.มธุรส  บูรณศักดา

อ.นพ.วัชระ  รัตนสีหา

 

 

 

 

 

 

 

 

นพ.สิวิชญ์  ฉันทะวัฒนรักษ์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

พญ.แพรวา  ธาตุเพชร

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

 

 

 

พญ.วนัชพร  อุสส่าห์กิจ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

พญ.มัณฑนา  ถวิลไพร

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.นพ. ดนุ เกษรศิริ

อาจารย์พิเศษ

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

นางธัญพร สิมเสน

พนักงานธุราการ

 

นางสาวจิระนันท์ เทศมี

ผู้ช่่วยนักวิจัย

 

 
       

 

 

   
By :   นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์