Login

เกี่ยวกับภาควิชา > โครงสร้างการบริหาร

ประวัติภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีชื่อเดิมคือหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ พัฒนาความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยมี ผศ.ธเนศ รังษีขจี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฝ่ายบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์คนแรกและเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นอกจากงานหลักในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องตรวจอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินและจุดเกิดเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมงแล้ว ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ยังทำหน้าที่ประสานงานในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับภาควิชาอื่นๆ พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยในห้องฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาพยาบาล ตลอดจนหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศที่เข้ามาเรียนรู้ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ชุดใหม่) โดยมี ผศ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่งตั้งให้ รศ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำ ทั้งหมด ๕ ท่าน

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ย้ายสำนักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำที่อาคาร สว.๒ ชั้น ๓ และเป็นสำนักงานในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้ นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์ เป็นหัวหน้าธุรการโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่๑๕๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่งตั้งให้ รศ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  เป็นรักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ ๑๗๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

รายนามหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากอดีตถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๒ ผศ.ธเนศ รังษีขจี หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๓ ผศ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๗ รศ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน รศ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีความเป็นเลิศ ๑ ใน ๕ อันดับแรกของประเทศในปีพ.ศ. ๒๕๖๐

พันธกิจ

  • ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล
  • ผลิตบัณฑิต และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ
  • สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
  • ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทย

โครงสร้างการบริหารงาน/โครงสร้างอัตรากำลัง

   
By :   MR.Administrator 1