Login

เกี่ยวกับภาควิชา > แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน

ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2

 

 

 

 

นพ.ณัฐพงศ์ บำรุงจิตต์

 

 

 

 

นพ.ธนัท ทั้งไพศาล

 

 

 

 

พญ.กชกร จำเริญเกตุประทีป

 

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

 

 

 

 

พญ.พิมพ์ชนก ถิ่นสุข

 

 

 

 

นพ.ภาณุพงศ์ ศรีคำภา

 

 

 

 

พญ.กอบกาญจน์  กุลสุจริต

 

 

 

 

พญ.ขวัญชนก  คันธชาติ

 

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

 

 

 

 

พญ.ปิยธิดา  แกล้วกล้า

 

 

 

 

นพ.ธนวัฒน์  คำภูแก้ว

 

 

 

 

พญ.วิภาดา ทูลภิรมย์

 

 

 

 

พญ.ชิดชนก เปลี่ยนศรี

 

 

 

 

พญ.ศิรินาถ เหิรเมฆ

 

 

 

 

นพ.สัณฐวัฒน์  วรรณบุษปวิช

 

 

 

 

พญ.อารีรัตน์ ไกรศรีวรรธนะ

 

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

 

 

 

พญ.นวันวัจน์  สงฆ์สังวรณ์

 

 

 

 

นพ.สุขสันต์  คำนวณศิลป์

 

 

 

 

นพ.ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา

 

 

 

 

พญ.รัตน์กมล เรืองใสส่อง

 

 

 

 

นพ.ณัฐพล สัตย์ซื่อ

 

 

 

 

พญ.พิมลพร กมลศรี

 

 

 

 

พญ.วรรณประภา มณีกัญญ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
By :   นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์ วันที่ :   2017-07-31 14:15:50